На Черкащині вкотре виявили львівське сміття

Опубліковано: 11.03.2017
Áóëüäîçåð ïðîâîäèò ðåêóëüòèâàöèþ íà ìóñîðíîé ñâàëêå â ñ. Ìàëàøåâöû (Òåðíîïîëüñêàÿ îáë.), â ïîíåäåëüíèê, 12 èþëÿ 2010 ã.  ýòîò äåíü íà ìóñîðíîé ñâàëêå áûëà ïðîâåäåíà ðåêóëüòèâàöèÿ. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 14 èþëÿ èç Òåðíîïîëÿ 10-é äåíü íå âûâîçèòñÿ ìóñîð. Ïîïûòêè äîãîâîðèòüñÿ ñ æèòåëÿìè Ìàëàøåâöåâ ðåçóëüòàòîâ íå äàþò, ëþäè ïðîäîëæàþò áëîêèðîâàòü ïîäúåçä ê ïîëèãîíó.  äîãîâîðå, çàêëþ÷åííîì ìåæäó Òåðíîïîëüñêîé ìýðèåé è æèòåëÿìè ñåëà, ðå÷ü íå èäåò î âûâîçå ìóñîðà èç ãîðîäà, â íåì ñåëüñêàÿ îáùèíà ëèøü îáÿçûâàåòñÿ ”ïðèíÿòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü” è ”íå ñîçäàâàòü ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ñ ïðèâëå÷åíèåì òåõíèêè ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ ñàìîâîñïëàìåíåíèÿ îòõîäîâ, ñîõðàíåíèÿ òåððèòîðèè ñâàëêè â íàäëåæàùåì ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè è ïîäãîòîâêè åå ê ðåêóëüòèâàöèè”. Ïî äîãîâîðó Òåðíîïîëü óæå âûïëàòèë 320 òûñ. ãðí. èç îãîâîðåííûõ 500 òûñ. ãðí. Ìåæäó òåì, ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó ìóñîðíîé ñâàëêè âáëèçè Ìèðîëþáîâêè, êóäà ïëàíèðîâàëîñü âîçèòü ìóñîð âìåñòî Ìàëàøåâñêîé ñâàëêè, äî ñèõ ïîð íå çàâåðøåíû. Êàê ñîîáùèë ãîðîäñêîé ïðåäñåäàòåëü Òåðíîïîëÿ, ñòðîèòåëüñòâî ïðîäëèòñÿ åùå, ìèíèìóì, äâà ìåñÿöà. Ñåé÷àñ â Òåðíîïîëå ìóñîð èç êîíòåéíåðîâ ïàêóþò â ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû, êîòîðûå çàòåì îñòàâëÿþò ðÿäîì ñ êîíòåéíåðàìè. 31 ìàðòà 2010 ã. ñåëüñêàÿ îáùèíà Ìàëàøåâöåâ ïîñëå ïîëóãîäîâîãî ïåðåêðûòèÿ äîðîãè íà ñâàëêó ïîäïèñàëà ìåìîðàíäóì ñ Òåðíîïîëüñêèì ãîðîäñêèì ñîâåòîì è îáëàäìèíèñòðàöèåé, â êîòîðîì ñîãëàñèëàñü íà âûâîç ìóñîðà èç Òåðíîïîëÿ íà ìóñîðíóþ ñâàëêó âîçëå ñåëà äî 1 èþëÿ. Ìåìîðàíäóìîì áûëî ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî îáëãîñàäìèíèñòðàöèÿ è ãîðîäñêîé ñîâåò ïðîäîëæàò ôèíàíñèðîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà çàêðûòèå ñâàëêè, ðàçðàáîòàþò ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ïðîâåäåíèå ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåð ïî åå ðåêóëüòèâàöèè, à òàêæå çàâåðøàò ðåêóëüòèâàöèþ äî 1 íîÿáðÿ 2010 ã. Ôîòî Âèêòîðà Ãóðíÿêà / ÓÍÈÀÍ

Áóëüäîçåð ïðîâîäèò ðåêóëüòèâàöèþ íà ìóñîðíîé ñâàëêå â ñ. Ìàëàøåâöû (Òåðíîïîëüñêàÿ îáë.), â ïîíåäåëüíèê, 12 èþëÿ 2010 ã.  ýòîò äåíü íà ìóñîðíîé ñâàëêå áûëà ïðîâåäåíà ðåêóëüòèâàöèÿ. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 14 èþëÿ èç Òåðíîïîëÿ 10-é äåíü íå âûâîçèòñÿ ìóñîð. Ïîïûòêè äîãîâîðèòüñÿ ñ æèòåëÿìè Ìàëàøåâöåâ ðåçóëüòàòîâ íå äàþò, ëþäè ïðîäîëæàþò áëîêèðîâàòü ïîäúåçä ê ïîëèãîíó.  äîãîâîðå, çàêëþ÷åííîì ìåæäó Òåðíîïîëüñêîé ìýðèåé è æèòåëÿìè ñåëà, ðå÷ü íå èäåò î âûâîçå ìóñîðà èç ãîðîäà, â íåì ñåëüñêàÿ îáùèíà ëèøü îáÿçûâàåòñÿ ”ïðèíÿòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü” è ”íå ñîçäàâàòü ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ñ ïðèâëå÷åíèåì òåõíèêè ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ ñàìîâîñïëàìåíåíèÿ îòõîäîâ, ñîõðàíåíèÿ òåððèòîðèè ñâàëêè â íàäëåæàùåì ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè è ïîäãîòîâêè åå ê ðåêóëüòèâàöèè”. Ïî äîãîâîðó Òåðíîïîëü óæå âûïëàòèë 320 òûñ. ãðí. èç îãîâîðåííûõ 500 òûñ. ãðí. Ìåæäó òåì, ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó ìóñîðíîé ñâàëêè âáëèçè Ìèðîëþáîâêè, êóäà ïëàíèðîâàëîñü âîçèòü ìóñîð âìåñòî Ìàëàøåâñêîé ñâàëêè, äî ñèõ ïîð íå çàâåðøåíû. Êàê ñîîáùèë ãîðîäñêîé ïðåäñåäàòåëü Òåðíîïîëÿ, ñòðîèòåëüñòâî ïðîäëèòñÿ åùå, ìèíèìóì, äâà ìåñÿöà. Ñåé÷àñ â Òåðíîïîëå ìóñîð èç êîíòåéíåðîâ ïàêóþò â ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû, êîòîðûå çàòåì îñòàâëÿþò ðÿäîì ñ êîíòåéíåðàìè. 31 ìàðòà 2010 ã. ñåëüñêàÿ îáùèíà Ìàëàøåâöåâ ïîñëå ïîëóãîäîâîãî ïåðåêðûòèÿ äîðîãè íà ñâàëêó ïîäïèñàëà ìåìîðàíäóì ñ Òåðíîïîëüñêèì ãîðîäñêèì ñîâåòîì è îáëàäìèíèñòðàöèåé, â êîòîðîì ñîãëàñèëàñü íà âûâîç ìóñîðà èç Òåðíîïîëÿ íà ìóñîðíóþ ñâàëêó âîçëå ñåëà äî 1 èþëÿ. Ìåìîðàíäóìîì áûëî ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî îáëãîñàäìèíèñòðàöèÿ è ãîðîäñêîé ñîâåò ïðîäîëæàò ôèíàíñèðîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà çàêðûòèå ñâàëêè, ðàçðàáîòàþò ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ïðîâåäåíèå ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåð ïî åå ðåêóëüòèâàöèè, à òàêæå çàâåðøàò ðåêóëüòèâàöèþ äî 1 íîÿáðÿ 2010 ã. Ôîòî Âèêòîðà Ãóðíÿêà / ÓÍÈÀÍ

У Черкаській області виявили факт незаконного вивантаження львівського сміття на території Городищенського району, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу Державної екологічної інспекції у Черкаській області.

Так, державні інспектори встановили факт засмічення землі загальною площею 53,1 квадратних метри. Об’єм відходів становить 84,45 кубічних метрів.

Для розрахунку збитків, нанесених довкіллю, Держекоінспекцією направлено запит до органу Держкомзему щодо грошової оцінки землі.

Додамо, що працівниками поліції розпочато проведення оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб, причетних до вчинення даного правопорушення.

No Comments

    Leave a Reply

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.